วารสารวิชาการ Media and Communication Inquiry (vol.1 No.1)

วารสารวิชาการ Media and Communication Inquiry ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562) ด้วยความมุ่งมั่นของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องการเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการผลักดันองค์ความรู้ทางด้านสื่อและการสื่อสารมีความแข็งแกร่ง ซึ่งแน่นอนว่า Read More …